Site home

Backgammon South Australia Tournament: November-WINE POP-UP TOURNAMENT

Round 1
To be played by: 27-Nov-18
7 points
Christos Philippou
Soto Phillis
Kristopher Nicola
Andrew Fantis
Jack Clark
Con Tsourtos
Theo Georgiou
John Tsianos
Angelo Ali
Saeed Nourmohammadi
Saeed Nourmohammadi
John Tsianos
Soto Phillis
Andrew Fantis
Jack Clark
Saeed Nourmohammadi
Round 2
By: 27-Nov-18
7 points
Christos Philippou
Kristopher Nicola
Con Tsourtos
Theo Georgiou
Angelo Ali
John Tsianos
Soto Phillis
Saeed Nourmohammadi
Semi-final
By: 27-Nov-18
7 points
Christos Philippou
Theo Georgiou
Angelo Ali
Saeed Nourmohammadi
Final
By: 27-Nov-18
7 points
Theo Georgiou
Saeed Nourmohammadi


Winner
Saeed Nourmohammadi

Other tournaments

View full list of tournaments for Backgammon South Australia