Site home

Backgammon South Australia Tournament: January 2019-10$ Knock-Out Tourney

Round 1
To be played by: 15-Jan-19
7 points
Siegfried Pohlenz
John O'Grady
Jim Dimitrios Mitsios
Christos Philippou
Jim Piliouras
Soto Phillis
Andrew Fantis
John Tsianos
Saeed Nourmohammadi
Nick Begakis
Brian Cripps
Angelo Ali
Theo Georgiou
Nick Begakis
Andrew Fantis
Jim Piliouras
Round 2
By: 15-Jan-19
7 points
John O'Grady
Christos Philippou
Soto Phillis
John Tsianos
Saeed Nourmohammadi
Angelo Ali
Nick Begakis
Jim Piliouras
Semi-final
By: 15-Jan-19
7 points
John O'Grady
Soto Phillis
Saeed Nourmohammadi
Jim Piliouras
Final
By: 15-Jan-19
7 points
Soto Phillis
Saeed Nourmohammadi


Winner
Saeed Nourmohammadi

Other tournaments

View full list of tournaments for Backgammon South Australia