Backgammon South Australia Tournament: Round7:Bellis Tourney 2019

Round 1
To be played by: 24-Sep-19
7 points
Brian Cripps
John O'Grady
Angelo Ali
Bill Toubakaris
Anestis Pouferas
 
Hossein Haydari
 
John Tsianos
 
Saeed Nourmohammadi
 
Siegfried Pohlenz
 
Jack Clark
 
Round 2
By: 24-Sep-19
7 points
Brian Cripps
Angelo Ali
Anestis Pouferas
Hossein Haydari
John Tsianos
Saeed Nourmohammadi
Siegfried Pohlenz
Jack Clark
Semi-final
By: 24-Sep-19
7 points
Angelo Ali
Hossein Haydari
John Tsianos
Jack Clark
Final
By: 24-Sep-19
7 points
Angelo Ali
Jack Clark


Winner
Angelo Ali

Other tournaments

View full list of tournaments for Backgammon South Australia